55 Hudson Yards Lobby

New York, NY

Architect

Kohn Pedersen Fox